Giulan a

  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor
  • Sponsor

La Falda - La Gran Ota 2011

Stampa

La Gran Ota

In jöbia sëra ai 17 de furà se à incunte sö pur 40 telemarkri a La Ila sön la pista iluminada a de de Do Ninz. L' prüm apuntamënt de La Falda 2011 à metü man dales 20,00 cun istruturs y maestri de telemark che à de cunsëis a chi che à purve fora pur l' prüm iade i schi da telemark.
Püch dan les 22,00 se à arjgné ca düc i partezipanc pur La Gran Ota; zirca 30 telemarkri tacà adüm pur man è sta bogn da fa garatè na ota in telemark.
La Gran Ota è gnüda spo bagnada jö tla ustaria La Bercia cun na pasta ufrida de Elmar y cun müjiga.

L' secundo apuntamënt pur i amisc dl telemark è ai 24 de merz tres sön la pista Do Ninz a La Ila. In chësta jöbia gnaral tigni la gara tlasica de telemark. Chiri vëgnel l' Re dla Falda 2011; i favoric è sambëgn i res dla falda di ultimi agn,  Richard Miribung (2008) de nosta uniun, Martin Volgger (2009) da Raischach y Manni Seeber da Valdaora. Mo düt é davërt, udarun sce al vëgn a lüm en telemarker ciamò plö sterch. Pighe Zighe, pate en cighe!